Vad är ljudklasser?

1 min. readlast update: 05.11.2022

Det finns två svenska standarder för byggakustik och ljudklassning av utrymmen i byggnader. Standarden SS 25268 handlar om vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell. Standarden SS 25267 handlar om bostäder. 

SS 25268 för lokaler innehåller fyra klasser: A, B, C och D. Klass A är bäst och D är sämst. Ljudklass C motsvarar kraven i Boverkets byggregler, BBR, som behöver uppnås vid uppförande av nya byggnader. För lokaler innehåller BBR inte några värden utan hänvisar i stället till standardens ljudklass C i fråga om de lokaler som omfattas av BBR:s bullerkrav. De lokaler som omfattas är vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt i rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt. Hotell ryms visserligen inom standardens tillämpningsområde men omfattas inte av bullerkraven i BBR och därmed inte heller av reglernas hänvisning till standarden. 

 SS 25267 för bostäder innehåller ljudklass A, B och D. Någon ljudklass C finns inte, utan den nivån motsvaras av de värden som för bostäder anges i de allmänna råden i BBR. 

För mer information, besök https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/

Was this article helpful?