Allmänna försäljnings- och betalningsvillkor samt integritetspolicy

4 min. readlast update: 01.19.2022

Priser & betalningsvillkor

Samtliga priser från Aprobo ab gäller exklusive moms. Aprobo ab ansvarar för bedömning av kundens kreditvärdighet. Med förutsättning att kreditvärdighet råder gäller 30 dagar netto. Bekräftad leveransdag avser den dag varan avgår från lager. Priset gäller exklusive moms. 

Ingen generell kassarabatt ges men kan vid överenskommelse utnyttjas, och då till 1,5% på nettobeloppet exkl. eventuell fraktkostnad.

Anmärkningar på faktura ej gjorda inom 14 dagar efter varans mottagande godkännes icke. Vid försenad betalning av Aprobo ab’s fakturor debiteras ränta med 20% på nettobeloppet per årsbasis. Kravavgift på 50:-/påminnelse tillkommer. Vid räntedebitering debiteras även expeditionsavgift på 50:-

Äganderättsförbehåll:

Godset eller del därav förblir Aprobo ab's till dess fullständig betalning erhållits.

Order:

Efter inkommen order från kund skall Aprobo ab skicka en orderbekräftelse. Kunden ansvarar för kontroll av innehållet i orderbekräftelsen, och har sedan 24 timmar på sig att göra eventuella anmärkningar eller ändringar. Därefter är ordern bindande och kunden kan således inte avbeställa materialet utan särskild överenskommelse. Garanterad leveranstid fastställs först då kunden inkommit med önskad leveransplan.

Priserna baseras på att hela volymen levereras. Förändring av volymen kan komma att påverka priset.

Bekräftad leveranstid kan flyttas fram max 3 veckor. Därefter debiteras materialet, om ingen annan överenskommelse föreligger. Lagerhyra kan även tillkomma om utleverans inte kan ske inom två månader.

Aprobo ab ansvarar ej för beräkningar av volymer eller antal utifrån beräkningsunderlag som erhållits från kunden.

För leveranser från Aprobo ab gäller alltid förutsättningarna i detta dokument. Således gäller inte kundens egna regler om inte överenskommelse träffats mellan parterna om detta innan leverans sker.

Restorder:

Eventuella restorder expedieras i enlighet med grundfakturans priser och betalningsvillkor.

Returrätt:

Ingen generell returrätt gäller. Köparen har dock efter godkännande av Aprobo ab rätt att returnera levererad vara.

Vid retur skall kunden skriftligen förklara varför retur sker.

Köparen krediteras härvid fakturabeloppet för varan minus 20%. Kunden ansvarar för returfraktens bokning och kostnad.

Om varan skadas vid returfrakten blir kunden betalningsansvarig. Allt returnerat gods skall ligga i obruten originalförpackning.

Frakter:

Kunden ansvarar alltid för urlastning, kontroll och förvaring av levererade produkter.

Vid avhämtning från vårt lager ska materialet vara hämtat på orderbekräftad avhämtningsdag.

Vid eventuell reklamation gällande frakthantering, så hanteras detta av oss i enlighet med utsedd speditörs gällande praxis. Detta innebär i praktiken att Aprobo ab ej ersätter extra kostnader som uppstår kring frakthanteringen ( t ex försenad ankomsttid etc. ). Aprobo ab ansvarar dock för att ett eventuellt krav från kunden förs vidare till ansvarig transportör för bedömning.

Eventuell ersättning som utbetalas från transportör skall sedan gå oavkortat till kunden. I de fall överenskommelse görs beträffande ersättning blir maxbeloppet i enlighet med ABM07.

Transportskada & avvikelser:

Kunden ansvarar för mottagningskontroll av levererad vara. Eventuell avvikelse i volym/mängd eller skada av gods skall meddelas chauffören omgående vid leverans. Vidare skall eventuell skada eller avvikelse i volym/mängd noteras på fraktsedel.

För övrigt ansvar och hanteringsförfarande se information under punkten ”Frakter”.

Produktfel:

Fel på levererad vara skall meddelas Aprobo ab skriftligen, efter kundens utförda materialkontroll, innan installation påbörjas.

Reklamationsdokument kan erhållas via vår hemsida.

Inte i något fall har Aprobo ab något ansvar för indirekta skador, förluster eller följdskador såsom produktionsbortfall, utebliven vinst som uppstått pga. förseningar.

Aprobo ab ersätter ej heller kostnader för lokalisering av fel eller kostnader för åtkomst och montering av reparerad alternativt utbytt vara, eller kostnader som uppkommit genom reparation.

Aprobo ab ersätter således endast felaktig vara med ny motsvarande vara inklusive leverans av denna, samt retur av den felaktiga varan. Aprobo ab skall skicka ersättningsmaterial snarast möjligt till kunden från det felet rapporterats.

Eventuella avvikelser från ovanstående ersättningsansvar skall alltid föregås av en överenskommelse mellan Aprobo ab och kunden innan någon åtgärd får påbörjas.

Övrigt: 

Aprobo Ab hänvisar för övrigt till ABM 07

Force Majeure:

Säljaren fritar sig från allt ansvar om säljaren genom krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, politiska oroligheter, strejk, lockout eller annan konflikt på arbetsmarknaden, eldsvåda, naturkatastrof, olyckshändelser, transportsvårigheter, utebliven leverans från leverantör eller andra förhållanden utanför hans kontroll blir urståndsatt att fullgöra avtalade leveransförpliktelser. Köparen äger inte rätt att vägra mottaga fördröjd leverans av varor på grund av ovanstående.

Integritetspolicy:

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft i hela EU. Den innebär i korthet utökade krav på behandling av personuppgifter och den enskildes rättigheter till information om vilka personuppgifter som behandlas.

Det är av största vikt för Aprobo ab att hantera alla personuppgifter på ett korrekt och tryggt sätt och vi har granskat vår personuppgiftshantering för att säkerställa att den i enlighet med de krav som ställs.

Was this article helpful?